سفارش تبلیغ
صبا

بــارانــی نیســت!

 

پــس چــرا

مــن،

خیــس یــاد تــوام . . . 

پ.ن: دویاره دل ت ن گ شده ام :(


+ تاریخ پنج شنبه 91/12/24ساعت 4:33 عصر نویسنده to0ofan | نظر

خنده ات را همیشه دوست دارم ..

حتی همین لحظه ها ک می بینمت

اما تو جای دیگر را میبینی..

حتی این روز ها ک از صدای خندیدن همه متنفر شده ام...

پ.ن: چگــونــه پیــدایــت کنــم؟

وقتــی بــه یــاد نمــی آورم،

چگــونه گمــت کــرده ام . . .


+ تاریخ دوشنبه 91/12/14ساعت 4:44 عصر نویسنده to0ofan | نظر