سفارش تبلیغ
صبا

خــوشــه‌ دســت‌ نخــورده‌ انگــور،

زیبــاســت!

 

امــا مســت نمــی‌کنــد . . .


+ تاریخ دوشنبه 92/2/30ساعت 12:58 عصر نویسنده to0ofan | نظر

تــو مــرا یــاد کنــی یــا نکنــی؛

بــاورت گــر بشــود، گــر نشــود؛

حــرفــی نیســت!


امــا،

نفســم مــی گیــرد،

در هــوایــی کــه نفــس هــای تــو نیســت . . .

..

...سهراب...

پ.ن: نفسم میگیرد...


+ تاریخ دوشنبه 92/2/2ساعت 4:7 عصر نویسنده to0ofan | نظر